Tagasi
Dementsuse infoliin 644 6440
KKK

Dementsuse Kompetentsikeskus 2018-2021

Dementsuse Kompetentsikeskus (DKK), mis tegutses sotsiaalministeeriumiga sõlmitud lepingu alusel ning mida arendasid 4 konsensuslikku partnerit (MTÜ Elu Dementsusega, SA Viljandi Haigla, SA EELK Tallinna Diakooniahaigla ja Tartu Tervishoiu Kõrgkool), tegutses aastatel 2018-2021.

DKK koostas 2021. aasta lõpus projekti kokkuvõtva koondaruande ning poliitikasoovitused dementsuse valdkonna arendamiseks tulevikus.

Kompetentsikeskuse visiooniks oli tagada dementsussündroomiga inimestele ja nende lähedastele inimväärne elu Eestis. Kompetentsikeskuse eesmärk oli parandada dementsusega inimeste ja nende lähedaste toimetulekut ja elukvaliteeti, viies ellu tegevusi, mis tõstavad inimeste teadlikkust dementsusest ja abi saamise võimalustest ning parandavad tervishoiu- ja hoolekandeteenuste kvaliteeti ja teenuste kättesaadavust.

Keskus pakkus nõustamisteenust nii dementsusega inimestele, nende lähedastele kui ka teenuseosutajatele, tõstis sihtgrupiga töötavate spetsialistide pädevust, korraldas teavituskampaaniaid jms. Üle-eestilise kompetentsikeskuse tegevus põhines haridus-, teadus- ja arendusasutuste, tervishoiu-, hoolekande- ning tugiteenust pakkuvate asutuste ja avaliku sektori vahelisel koostööl ning tegeles terve valdkonna arendamisega.

Alates 2022. aastast arendab Dementsuse Kompetentsikeskust SA Koeru Hooldekeskus ning Dementsuse Kompetentsikeskusel on uus kodulehekülg.