Tagasi
Dementsuse infoliin 644 6440
KKK

Projekt „Võrumaa dementsuse pädevuskeskuse käivitamise ettevalmistamine“

01.01.2019–31.05.2019 viis MTÜ Elu Dementsusega koostöös Dementsuse Kompetentsikeskusega ellu SA Võrumaa Arenduskeskuse poolt finantseeritava projekti „Võrumaa dementsuse pädevuskeskuse käivitamise ettevalmistamine“.

Idee pädevuskeskusest küpses MTÜ Elu Dementsusega liikmeskonna mõtetes terve 2018. aasta, kuid oktoobri alguses tuldi kokku ning loometalgutel Vunki Mano viimistleti see lõpuni ja esitati Võrumaa Arenduskeskuse Heaolu parandavate, kestlike ja tõenduspõhiste algatuste 2018. aasta sotsiaalse sidususe taotlusvooru. Rahastatud algatus panustab Heaolu Arengukava 2016–2023 eesmärki, et paraneks inimeste võimalused iseseisvalt toime tulla, kogukonnas elada ning ühiskonnaelus osaleda tänu kvaliteetsele kõrvalabile.

Projekti loomise eesmärk oli saavutada Võru maakonnas ühine otsus, kuidas koostöös erinevate osapoolte vahel aidata dementsussündroomiga inimesi ja nende lähedasi leidmaks parimad lahendused uutele olukordadele. 

Pädevuskeskus on toimiva võrgustiku juhtrollis, et koostöö dementsusega inimeste, lähedaste, kohaliku omavalitsuse, tervishoiu ja riigi tasandil oleks tulemuslik. Missiooniks on dementsuse teemal koolitatud elanikkond ning üheskoos keskendutakse dementsusega seotud stigma ja tõrjutuse vähendamisele. Võrumaal tunnevad dementsusega inimesed end turvaliselt ja toetatuna ükskõik kus nad viibivad. Meie visiooniks on dementsussõbralik Võrumaa. 

Projekti kestel jõudsime tulemusteni:

  • Võru maakonnas kodus elavate dementsusega inimestega kontakti loomine, et mõista dementsusega inimeste ja nende lähedaste vajadusi. Läbi laiaulatusliku teavituskampaania saame kontakti kodus elavate dementsusega inimeste ja nende lähedastega. Kogukond on teadlikum ning oskab märgata mäluhäireid ja teab, kelle poole pöörduda abi saamiseks. Koostati infovoldik „Dementsussõbralik Võrumaa“, mida jagati 14 060 Võrumaa postkasti ning 3500 infovoldikut jagati koostööpartneritele, perearstidele ja KOV sotsiaalosakondadesse.
  • Saadi kontakt koostööpartneritega ja vahetati infot otse ning kaudselt läbi e-kanalite. Saime teada, et vajadus dementsuse ja vaimse tervise valdkonna koolituste järgi on nii spetsialistidel, töötajatel kui ka omastehooldajatel. Saime teada, millistest teenustest on täna Võrumaal puudu, et oleks olemas tugi nii dementsusega inimesele kui omastehooldajatele. Fookus tuleb suunata nende teenuste arendamisse, mis pikendaksid mäluhäiretega eaka iseseisvat toimetulekut koduses keskkonnas. Samuti on vajadus luua juurde hooldekodusid või kohti, mis oleks kohandatud dementsussündroomiga inimestele.
  • Võrumaal ollakse jõutud tõdemusele, et mäluhäiretega inimeste osakaal üha suureneb ning on otsustatud, et teenuseid arendades tuleb olla võimalikult paindlikud, et need oleksid isikupõhised ja vajaduselt kiiresti kohandatavad. Dementsuse pädevuskeskuse idee on hea, kuid fookust tuleks laiendada vaimse tervise häiretega inimestele.
  • Viidi läbi seminar „Dementsussõbralik Võrumaa“. Seminaril toimus aktiivne tutvus, suhtlus ja kontaktide vahetamine. Seminar täitis eesmärki ning aitas osalejate teadlikkust tõsta ja saadi aru, et probleem puudutab kõiki, kas otseselt või kaudselt ning teadlikkuse tõstmine on kõigi ülesanne. Läbi arutelude tuli välja, milliseid probleemkohti ja lahendusi erinevad osapooled näevad. Kaardistati abivajadusest tulenevalt vajalikud teenused.

Paide Arvamusfestivali dementsuse paneeldiskussioonid

MTÜ Elu Dementsusega osales 2018. aasta Paide Arvamusfestivalil turvalisuse ja tervise alal paneeldiskussiooniga teemal „Dementsus Eestis – aeg on ärgata!“  Üheskoos tõdeti, et peame kiiremini ärkama ja asuma sihikindlalt tegutsema. Dementsusega inimeste ja nende lähedaste olukord on vajaminevate teenusteta ja stigmatiseeritud suhtumisega tänapäeva ühiskonnas lubamatu, vaja on riiklikku dementsuse strateegiat. Ülevaade 2018. aasta paneeldiskussioonist leiate siit.

2019. aastal oleme samuti Paide Arvamusfestivalil, seekord on paneeldiskussiooni teemaks „Dementsussõbralik keskkond – milline ja miks – kõik saavad panustada“.  Läbi kaasava arutelu soovime jõuda heade ideede ja mõteteni, kuidas ühiselt meie elukeskkond dementsussõbralikumaks muuta.

Rändnäitused

2016. septembris käivitasime rändnäituse, mis liigub paari kuu tagant erinevatesse hoolekandeasutustesse, tutvustades läbi dementsusega inimeste loodud taieste võimalusi hoolekandeasutuste dementsusega inimestele mõeldud igapäevategevuste huvitavamaks tegemise võimalusi. Rändnäitusega kombineeritakse seminar, kus õpetatakse läbi parimate dementsusega inimeste suhtlemisviiside praktikate tutvustamise hoolekandeasutuste, päevakeskuste ja sotsiaalkeskuste personali. Kui oled huvitatud, et rändnäitus tuleks ka teile külla (sotsiaalkeskusesse või hoolekandeasutusse), palun võta meiega ühendust info@eludementsusega.ee!

Dementsuse Kompetentsikeskus

Suuremamahuline projekt aasta 2021. lõpuni on „Dementsuse Kompetentsikeskuse loomine Sotsiaalministeeriumile“ – selle juhtpartner on MTÜ Elu Dementsusega