Dementsuse infoliin 644 6440

Dementsuse teema õppekavades

Dementsuse temaatika on tänapäeval päevakorral kogu maailmas. Kasvab vajadus kompetentsete töötajate järgi, kes osutavad teenuseid nii kodus kui ka asutuses hooldusel olevale dementsusega inimesele ning nende perekondadele. Üks võimalus on koolitada töötavaid spetsialiste läbi erinevate kursuste täienduskoolitustel, paralleelselt tuleb aga tasemeõppes anda (üli)õpilastele teadmised tööks dementsusega inimestega. Tartu Tervishoiu Kõrgkool on luubi alla võtnud dementsuse teema erinevates õppekavades.

Koolitades erinevaid spetsialiste, tuleks edaspidi õppekavades suurendada teemade mahtu ja  parendada õppijate teadmisi ning oskusi dementsusega inimestega tegelemiseks ja asjakohase hoolduse tagamiseks.

Teadustöö tegijate sõnul on näiteks Inglismaal ligikaudu 2/3 hooldekodu klientidest ning ligikaudu veerand aktiivravi patsientidest dementsusega. Seal keskenduti dementsuse valdkonnale juba 2009. aastal ning just tegevustega, mis suurendaksid personali valdkonnapõhiseid oskusi ja teadmisi kvaliteetse hooldus osutamiseks. Kui Ühendkuningriigis näevad tööle asujad peamise murekohana asjaolu, et teoorias õpitu rakendamine töökohal ei tule kohe hästi välja, siis Eestis oleme me veel olukorras, kus tasemeõppes käsitletakse dementsuse temaatikat pigem tagasihoidlikult ning töökeskkonnast tuleb ise leida lahendused tekkinud küsimustele.

Inimesekeskne hooldus dementsusega inimese kontekstis sisaldab nelja peamist elementi: dementsusega inimeste väärtustamist; nende kohtlemist indiviididena; oskust näha maailma läbi dementsusega inimese vaatenurga ning positiivse sotsiaalse keskkonna tagamist, kus dementsusega inimene kogeb turvatunnet ja heaolu. Seega saab inimesekeskse hoolduse mõistet käsitleda ka kui kvaliteetse hoolduse sünonüümi. Selleks, et osutada kvaliteetset hooldust, peame kõrg- ja kutsekoolides tagama vähemalt baasteadmised dementsusega inimestega töötamiseks ning nende lähedaste toetamiseks.

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis said kevadel kokku õppejõud Tartu Ülikoolist, Tartu ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist, Valgamaa Kutsehariduskeskusest, Pärnumaa Kutsehariduskeskusest ning dementsusega inimestega töötavad spetsialistid erinevatest asutustest. Kokkusaamise põhjus oli dementsuse valdkonna käsitlemine õppekavades. Arutati dementsuse temaatikat ja mahtu hooldustöötaja, õe, arsti, füsioterapeudi, sotsiaaltöötaja, tegevusterapeudi ja tegevusjuhendaja õppekavades. Koos tõdeti, et teema käsitlemisel on arenguruumi ning lepiti kokku baastasemes, mida peaksid (üli)õpilased omandama.

Heaks näiteks ning teerajajaks on Tervise Arengu Instituudi poolt koordineeritud projekt, mille raames viiakse läbi dementsusspetsiifilised täienduskoolitused hooldusasutuse töötajatele ning juhtkonna liikmele. Koolituse käigus õpetatakse välja sisekoolitajad oma asutuste jaoks. Käes on aeg, kus ka tasemeõppes tuleb kriitiliselt üle vaadata tulevaste spetsialistide ettevalmistus tööks dementsusega inimestega sh elulõpu hooldusega seonduv temaatika.

Ülevaate koostasid: Merle Varik, Eve-Merike Sooväli ja Janika Pael, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Dementsuse Kompetentsikeskuse juhtrühma liikmed

Kasutatud kirjandus:

Alzheimer’s Disease International. (2010). World Alzheimer Report: The global economic impact on dementia. 

Brooker, D. (2003). What is person-centred care in dementia? Reviews in Clinical Gerontology, 13(3), 215–222. DOI: 10.1017/S095925980400108X

Tsaroucha, A.,  Benbow, S.A., Kingston, P.,  Nick Le Mesurier, N.L. Dementia skills for all: A core competency framework for the workforce in the United Kingdom.  Dementia, 12(1) 29–44. DOI: 10.1177/1471301211416302

Department of Health. (2009). Living well with dementia: A National Dementia Strategy. London: Department of Health.

World Health Organisation.(2012). Dementia: a public health priority

Dementsuse Kompetentsikeskuse teadus- ja arendustöö strateegilised eesmärgid

Olulised märksõnad: õppekavade analüüs; koostöö koordineerimine haridus-. teadus- ja arendusasutustega; sisendi andmine õppekavadesse

Kompetentsikeskus koordineerib koostööd haridus-. teadus- ja arendusasutustega, korraldab valdkonna kaardistuse, tagasisidestamise ning planeerib koos osapooltega teemavaldkonna tegevusi.

Strateegilisteks eesmärkideks on:

  1. Tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande tasemeõppe õppekavade arendamine
  2. Teadus- ja õppetööga seonduva informatsiooni (publikatsioonid, raportid, lõputööd jne) koondamine ning kättesaadavuse tagamine

Dementsussündroomiga seotud uurimustööd

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli meeskond on koostanud ülevaate dementsussündroomiga seotud uurimustöödest (perioodist 2008-2019). Loetelu leiate siit