Tagasi
Dementsuse infoliin 644 6440
KKK

Uurimistööd

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli meeskond on koostanud ülevaate dementsussündroomiga seotud uurimistöödest (perioodist 2008–2020, dokumendist leiate uurimistöödele lingid).

Auser, Katrin (2010) Dementsusega eakate patsientide agressiivse käitumise negatiivne mõju õdede ja hooldustöötajate tervisele õendusabi osutamisel hooldekodus. Diplomitöö, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, õdenduse õppetool.

Bobrovski, Tiiu (2013) Dementse eaka toitumisega seotud terviseriskid, nende tekkepõhjused ja õendustegevused toitumisega seotud probleemide ennetamisel ja lahendamisel. Lõputöö, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, õe õppekava.

Epro, Janely (2017) Koerte kaasamine dementsussündroomiga eakate raviprotsessi. Lõputöö, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, õe õppekava.

Gorelova, Katerina (2018) Õendusabi Alzheimeri tõvega patsiendile elukvaliteedi parandamiseks. Lõputöö, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, õenduse õppekava.

Johanson, Liisa (2015) Patsiendikeskne õendusabi dementsusega patsiendile. Lõputöö, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, õenduse õppetool.

Jänes, Kärt (2021) Eestkoste seadmise praktika kooskõla perekonnaseaduse ja rahvusvahelise õigusega. Magistritöö, Tartu Ülikool, õigusteaduskond.

Kail, Eva Kristel (2016) Pärilikku briti dementsust põhjustava pABri peptiidi amüloidsed omadused. Bakalaureusetöö, Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut, Genoomika ja proteoomika õppetool.

Kangur, Villu (2016) Füsioteraapia dementsussündroomi korral. Magistritöö, TÜ sporditeadused.

Karabelnik, Kaisa (2015) Mitteformaalsete hooldajate narratiivid dementsusega eaka pereliikme hooldamise kogemusest tütarde ja abikaasade vaatenurk. Magistritöö, TÜ sotsiaalteaduskond.

Kark, Kadri (2013) Piiratud teovõimega täisealise isiku huvide kaitse eestkoste seadmisel Eesti kohtupraktikas. Magistritöö. TÜ Õigusteaduskond Tallinnas, eraõiguse instituut.

Kask, Kristiina (2020) Kunstiteraapilise grupitöö sobivus ja mõju vanemaealise lähedase hooldaja hoolduskoormuse ja üldise stressi taseme vähendamisel. Magistritöö. Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, psühholoogia ja käitumisteadused, kunstiteraapiad.

Kiisk, Katy Gerda (2021) Dementsussõbraliku haigla füüsiline keskkond. Lõputöö, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, õe õppekava.

Kirsi, Ilona (2016) Reaalsusele orienteeritud teraapia ja selle tehnikate kasutamise mõju dementsussündroomiga inimeste toimetulekule. Lõputöö, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, õe õppekava.

Kiudma, Mariann ja Pilv, Mirjam (2016) Reministsentsteraapia, selle tehnikad ja mõju dementsussündroomiga eaka toimetuleku parendamisel. Lõputöö, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, õe õppekava.

Kolk, Liisa ja Vels, Liisa (2016) Alzheimeri tõvest tingitud dementsusega patsientide pragmaatiliste oskuste kirjeldamine. Magistritöö, TÜ sotsiaalteaduskond.

Korn, Emilia ja Kuznetsova, Valeria (2020) Muusika kasutamine dementsusega patsientide hooldamisel. Lõputöö, Tartu Tervishoiu Kõrgkool.

Kukk, Helen (2016) Enesekordused mõõdukas staadiumis Alzheimeri tõvega isiku suulises vestluses. Magistritöö, Tartu Ülikool, eripedagoogika ja logopeedia õppekava.

Kutsar, Sigrid (2020) Tervishoiu- ja hoolekandetöötajatele suunatud dementsuse teemalised sekkumised ja koolitused. Lõputöö, Tartu Tervishoiu Kõrgkool.

Kuusk, Katrin (2021) Dementsuse diagnoosiga inimeste heaolu toetamise võimalused läbi dementsussõbralike teenuste. Lõputöö, Tartu Ülikool, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika eriala.

Käosaar, Anneli (2019) Multisensoorse keskkonna loomine dementsussündroomiga patsientidele Benita Kodu AS näitel. Lõputöö, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool.

Käsper, Kaari (2019) Kognitsiooni stimuleerivad tegevused kodus elavale kerge ja mõõduka dementsusega inimesele ning mõju tema iseseisvusele ja sotsiaalsusele. Lõputöö, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, õe õppekava.

Kütt, Maarja-Liis (2017) Võimalused Alzheimeri tõve skriiningu ja diagnostika parandamiseks Eestis: perearstide arusaamad. Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Tervisetehnoloogiate instituut.

Laja, Raile (2019) Alzheimeri tõvega lähedase hooldamise mõju omastehooldaja heaolule. Lõputöö, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, õe õppekava.

Lattik, Malle (2016) Eaka dementse patsiendi valu hindamine, võimalikud valu alaravi tagajärjed ja õendustegevused. Lõputöö, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, õe õppekava.

Lõtškovskaja, Julie (2020) Patsiendikesksus dementsusega inimeste õendusabis. Lõputöö, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, õe õppekava.

Merila, Katrin (2019) Dementsusega seotud kogemused dementsusega inimeste, nende lähedaste ja spetsialistide vaatenurgast. Magistritöö, Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut.

Must, Marianne (2019) Gerotehnoloogiliste abivahendite kasutamine dementse eaka toimetuleku toetamiseks koduses keskkonnas. Lõputöö, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, õe õppekava.

Mõtus, Hanna-Liisa (2017) Dementsusega inimesi ja nende lähedasi toetav keskkond. Magistritöö, EKA, arhitektuur.

Niklus, Joanna (2017)Current State-of-the-Art Bioinformatics Methods in Alzheimer’s Disease Studies. Bakalaureusetöö, Tartu Ülikool, informaatika eriala.

Piir, Piret (2020) Dementsusega patsientide lähedaste toetamise võimalused õendusabi kaudu. Lõputöö, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool.

Pivovarova, Larissa ja Tamlop, Jelena (2014) Õendusabi dementsusega patsiendi valu leevendamisel. Lõputöö, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, õenduse õppetool.

Raba, Maria (2020) Infotehnoloogilised abivahendid dementsusega inimese toetamiseks kodus. Lõputöö. Tartu Tervishoiu Kõrgkool, õenduse õppekava.

Staak, Helen (2019) GPS seadmete kasutamine dementsussündroomiga inimeste uitamisega toimetulemiseks: hoiakud formaalses ja mitteformaalses hoolduses Eestis. Magistritöö. Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Tervisetehnoloogiate instituut.

Šmõreitšik, Veera (2012) Tegevusterapeudi roll Alzheimeri tüüpi dementsusega eaka toimetuleku toetamisel igapäevategevustes. Diplomitöö, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool,

Tamme, Evelin (2013) Käeliste oskuste hindamine Alzheimeri tõvega ja Parkinsoni tõvest tingitud dementsusega patsientidel. Magistritöö, TÜ sotsiaalteaduskond, psühholoogia.

Tammeri, Kerttu (2015) Hoolekande ja tervishoiu sektori spetsialistide arusaamad tööst dementsusega inimestega. Magistritöö, TÜ sotsiaalteaduskond.

Themas, Silva ja Vislapu, Oksana (2013) Dementsete eakate mitteametlike hooldajate toimetulekut mõjutavad tegurid koduses hoolduses. Lõputöö, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, õe õppekava.

Tihhomirova, Olesja (2010) Dementsusega patsiendi elukvaliteedi tagamine hooldusasutuses läbi õendusabi. Diplomitöö, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, õenduse õppetool.

Tilga, Kertu (2019) Dementsusega kaasnev agitatsioon ning mittefarmakoloogilised võtted agitatsiooni vähendamiseks. Lõputöö, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, õe õppekava.

Tintso, Katrin (2012) Validatsiooniteraapia dementsussündroomiga inimestega suhtlemise hõlbustamisel. Lõputöö, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, õe õppekava.

Toivari, Teija (2012) Dementsusega inimeste omashooldajate kogemused hooldajaks olemisest ja professionaalse abi saamisest: parim praktika, probleemid ja ettepanekud tulevikuks. Magistritöö, TÜ arstiteaduskond õendusteadus.

Tootsi, Elis (2013) Kõne esmane hindamine Alzheimeri tõvest tingitud dementsuse korral. Magistritöö, TÜ sotsiaalteaduskond.

Õun, Anu (2020) Dementsusega inimese omastehooldaja toimetulekuraskused Eestis. Magistritöö, Tartu Ülikool.