Dementsusega inimesed ei saa diagnoosimisjärgselt piisavalt abi ja tuge

Küsimus ei ole, kas dementsusega inimesed vajavad abi, vaid miks nad seda ei saa. Värske rahvusvaheline Alzheimeri uuring kinnitab, et 85% dementsusega inimestest ei saa diagnoosimise järgselt piisavalt tuge

 

  • Hetkel elab Eestis ligi 23 000 dementsusega inimest, prognostiliselt kasvab see arv 2050. aastaks pea kahekordseks.
  • Diagnoosijärgset tuge tuleb tunnustada kui inimõigust.
  • Planeeritud diagnoosijärgsed dementsusealased ravi- ja hooldussekkumised ning tugi igapäevastes tegevustes on eluliselt olulised dementsusega inimestele ja nende lähedastele kvaliteetse elu tagamisel.
  • Rahvusvaheline Alzheimeriühing (Alzheimer’s Disease International, ADI) teeb ettepaneku lisada valitsuste poolt riiklikele dementsuse strateegiatele konkreetsed diagnoosijärgsed sekkumisplaanid.
  • MTÜ Elu Dementsusega pöörab tähelepanu faktile, et Eesti on üks vähestest Euroopa Liidu riikidest, kus puudub dementsuse alane strateegia.

Rahvusvaheline Alzheimeri ühing (Alzheimer’s Disease International, ADI), 105 rahvuslikku Alzheimeri ja dementsuse ühingut koondav liit avaldas 21.09.2022 uuringu World Alzheimer’s Report 2022 – Life after diagnosis: Navigating treatment, care and support.

 

Uring keskendub vajadusele oluliselt parandada maailmas 55 miljoni dementsusega elava inimese diagnoosijärgse ravi, hoolduse ja toetavate teenuste kättesaadavust ning alustada realistliku plaani koostamist, kuidas ravida, hooldada ja toetada aastal 2050 maailmas elavat ligi 139 miljonit dementsusega inimest.

 

Diagnoosijärgne ravi, hooldus ja tugi koondab mitmeid sekkumisi: farmakoloogiline ja mittefarmakoloogiline ravi, juurdepääs tervishoiu- ja sotsiaalteenustele, igapäevase elu toetamine, kodude kohandamine, sotsiaalne kaasamine ja puhkuse võimaldamine, mis tõstavad dementsusega elavate inimeste ja nende lähedaste/hooldajate elukvaliteeti.

 

MTÜ Elu Dementsusega esindaja Chris Ellermaa sõnul ei ole dementsusega inimeste ja nende lähedaste/hooldajate olukord Eestis hea. “Võib eeldada, et diagnoosijärgse ravi, hoolduse ja toe kättesaadavus Eestis ei erine ADI uuringus välja toodud statistikast. Kurb tõsiasi on, et midagi kindlat Eesti olukorra kohta väita ei saa, sest puuduvad täpsed andmed nii dementsuse esinemissageduse, haigestumuse kui ka diagnoosijärgsete teenuste osas.”

 

“Me ei sea kahtluse alla, kas vähihaiged vajavad ravi. Miks on aga nii, et dementsuse diagnoosi saades ei pakuta inimestele sageli ravialaseid sekkumisi, hooldust ega ka tuge? Neile öeldakse pelgalt, et nad oma elulõpuasjad korda ajaksid,” ütleb ADI tegevjuht Paola Barbarino. “Koos diagnoosimise määra tõusuga tuleb diagnoosijärgset dementsusealast sekkumist tunnistada inimõiguseks.”

 

“Kuigi dementsusel ei ole veel haigust modifitseerivat “ravi”, on selgeid tõendeid, mis näitavad, et asjakohane diagnoosimisjärgne ravialane sekkumine, hooldus ja tugi parandavad oluliselt haigusega inimeste elukvaliteeti, võimaldades paljudel säilitada iseseisvust kauemaks ajaks.”

 

Surve tervishoiusüsteemidele COVID-19 pandeemia ajal on veelgi vähendanud tervishoiutöötajate võimet pakkuda dementsusega inimestele piisavat diagnoosijärgseid ravisekkumisi, hooldust ja tuge.

 

Barbarino tunnistab, et mõistab tervishoiutöötajaid, kes töötavad suure koormuse ja surve all ning rõhutab, et valitsused peavad investeerima nende toetamiseks.

 

“Ülemaailmselt on tervishoiutöötajad dementsuse osas alaharitud, nagu ei ole ka piisavalt ressursse, et pakkuda dementsusega inimestele rahuldavat diagnoosijärgset tuge,” ütleb Barbarino. “Iga riigi ülesanne on tugevdada oma tervishoiusüsteeme, et tervishoiutöötajad saaksid pakkuda kvaliteetset abi, mida dementsusega inimesed hädasti vajavad.” MTÜ Elu Dementsusega lisab, et tuge vajavad kindlasti ka dementsusega inimeste lähedased.

 

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO) tunnistab juba dementsust kui erivajadust ning toetab ADI üleskutset tunnustada diagnoosijärgset tuge kui inimõigust. Koos kutsutakse riike üle kogu maailma üles lisama diagnoosijärgne tugi riiklikusse dementsuse strateegiasse.

 

Chris Ellermaa MTÜst Elu Dementsusega nendib, et Eesti on üks vähestest ELi riikidest, kus dementsus ei ole siiani olnud riiklik prioriteet ja kus seetõttu puudub ka eraldiseisev dementsuse strateegia. Vananevas ühiskonnas on dementsus muutumas järjest suuremaks ühiskondlikuks koormuseks, sest inimeste arv, kes elavad dementsusega ja kes nende eest hoolitsevad, järjest kasvab. Hetkel elab Eestis ligi 23 000 dementsusega inimest, prognostiliselt kasvab see arv 2050. aastaks pea kahekordseks. Dementsuse vähenemiseks ühiskonnas on oluline, et kasvab inimeste teadlikkus ning et suur hulk inimesi pöörab dementsuse teket mõjutavatele riskifaktoritele  pikaajaliselt tähelepanu.